Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Radenavi s.r.o., IČO: 054 68 825, se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 264143 (dále jen „prodávající“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaném prodávajícím. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.pulo.cz (dále jen „e-shop“).

1.2. Obchodní podmínky se se vztahují jak na případy, kdy kupujícím je fyzická osoba, která jedná při uzavírání kupní smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“), tak na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je podnikatelem, tzn. právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „podnikatel“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy od okamžiku jejího uzavření. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat písemně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Pokud není v obchodních podmínkách stanoveno jinak, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Kupující může e-shop užívat a uzavírat kupní smlouvy i bez nutnosti registrace. Pokud to e-shop v danou chvíli umožňuje, pro usnadnění užívání e-shopu a uzavírání kupních smluv se kupující může do e-shopu registrovat a založit si svůj uživatelský účet (dále jen „uživatelský účet“). Některé funkce e-shopu mohou být dostupné jen registrovaným uživatelům prostřednictvím uživatelského účtu.

2.2. Pro účely registrace kupující vyplní elektronický formulář v e-shopu a odešle ho prodávajícímu prostřednictvím rozhraní e-shopu. Do registračního formuláře musí kupující uvést správně a úplně všechny údaje označené jako povinné.

2.3. Kupující může samostatně provést registraci, pokud v den dokončení registrace dosáhl 18 let a je plně svéprávný. Fyzická osoba provádějící registraci za právnickou osobu musí k takovému jednání za právnickou osobu být oprávněna, zejména musí být plně svéprávná a mít oprávnění za kupujícího provést registraci a uzavírat kupní smlouvy (dále jen „pověřená osoba“). Odesláním vyplněného registračního formuláře pověřená osoba stvrzuje, že má veškerá potřebná zmocnění a oprávnění k tomu, aby takto za kupujícího jednala. Pověřená osoba není

smluvní stranou kupní smlouvy, tou je vždy pouze kupující.

2.4. Odesláním registračního formuláře kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s jejich zněním souhlasí. Kupující rovněž potvrzuje, že bere na vědomí Informace o zpracování osobních údajů dostupné k nahlédnutí mj. v rozhraní e-shopu.

2.5. Po odeslání registračního formuláře prodávajícímu je kupující povinen ověřit svou e-mailovou adresu, a to dle pokynů prodávajícího. Okamžikem ověření e-mailové adresy kupujícího dojde k dokončení registrace (tj. k uzavření smlouvy o registraci a zřízení uživatelského účtu, dále jen „registrace“). Na základě registrace je automaticky vytvořen uživatelský účet.

2.6. Na základě registrace kupujícího provedené na e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět zejm. objednávání zboží.

2.7. Uživatelský účet náleží vždy jednomu kupujícímu. Kupující může mít vždy pouze jeden uživatelský účet.

2.8. Při registraci na e-shopu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.9. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.10. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám (třetími osobami nejsou pověřené osoby). Kupující je odpovědný za aktivitu probíhající v rámci jeho uživatelského účtu, nehledě na to, zda ji činí kupující, pověřená osoba či jiná osoba kupujícím pověřená či jiná třetí osoba.

2.11. Prodávající neodpovídá za újmu, která vznikne v důsledku neautorizovaného přístupu k uživatelskému účtu třetí osobou v důsledku nedodržení povinností kupujícího vyplývajících z těchto obchodních podmínek.

2.12. Kupující je oprávněn svůj uživatelský účet kdykoliv zrušit a ukončit tím registraci prostřednictvím rozhraní e-shopu. To nemá vliv na případné již uzavřené kupní smlouvy.

2.13. Prodávající může kupujícímu zrušit uživatelský účet a ukončit tím registraci, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). O zrušení uživatelského účtu prodávající kupujícího vyrozumí e-mailem.

2.14. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Rozhraní e-shopu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Rovněž obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.3. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v rozhraní e-shopu. Rozhodující je cena zboží platná v okamžiku odeslání objednávky prodávajícímu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v rozhraní e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

3.4.1. informace o objednávaném zboží a jeho množství (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku v rozhraní e-shopu),

3.4.2. identifikační údaje kupujícího, doručovací a fakturační adresu,

3.4.3. vybraný způsob úhrady kupní ceny zboží včetně případných poplatků spojených s daným způsobem platby, a

3.4.4. informace o požadovaném způsobu doručení zboží, včetně informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(v těchto obchodních podmínkách jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Po odeslání objednávky již kupující nemůže měnit údaje, které vložil do objednávky, ani opravovat chyby v objednávce. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena okamžikem doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího, který je jejich součástí a že s nimi souhlasí, a dále že bere na vědomí Informace o zpracování osobních údajů ze strany prodávajícího. Na obchodní podmínky a zejména čl. 8 (reklamační řád) je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na e-shopu

prodávajícího.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu jedním ze způsobů uvedených jako nabízená možnosti platby v rámci e-shopu (v objednávkové formuláři). Pokud rozhraní e-shopu neuvádí jinak, lze platbu provádět následujícími způsoby:

4.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

4.1.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. ú. 2701083581/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. v rámci ČR;

4.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího na základě vystavené zálohové faktury č. ú. 2901083623, IBAN: CZ8820100000002901083623, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, vedený u společnosti Fio banka, a.s. v rámci Slovenské republiky;

4.1.4. bezhotovostně prostřednictvím platební brány provozované společností ThePay.cz, s.r.o., IČO: 281 35 261, sídlem Masarykovo náměstí 102/65, 586 01 Jihlava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 88388.

(dále dohromady jen „účet prodávajícího“)

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li v rozhraní e-shopu (objednávkovém formuláři) uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 4.5.obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením správného variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího a odeslání zboží probíhá až po přijetí platby.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Není-li v e-shopu uvedeno jinak, jsou platby za zboží prováděny v českých korunách. Případné poplatky za konverzi jdou k tíži kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem:

5.1.1. Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1

občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

5.1.2. Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy, pokud je jejím předmětem

5.1.2.1. dodávka zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám,

5.1.2.2. dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

5.1.2.3. dodávka zboží v zapečetěném obalu, které z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil,

5.1.2.4. dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud, jej kupující porušil.

5.1.3. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy. K odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář, který je dostupný zde. Podepsané oznámení o odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné prodávajícímu, společnosti RADENAVI s.r.o., na adresu U Panských 1447, 580 01 Havlíčkův Brod či jako přílohu ve formátu PDF na e-mail: info @pulo.cz.

5.1.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Vrácení zboží formou dobírky nebude prodávajícím akceptováno. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.1.5. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda – li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. U kosmetických přípravků s bezpečnostním hygienickým uzávěrem nebo pojistkou proti otevření nesmí být tento uzávěr či pojistka odstraněny. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.1.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo v hotovosti při vrácení zboží osobním předáním. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.1.7. Kupující, který je spotřebitelem, může od kupní smlouvy dále odstoupit v dalších případech stanovených v těchto obchodních podmínkách.

5.2. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, který je podnikatelem:

5.2.1. Kupující, který je podnikatelem, může od kupní smlouvy odstoupit pouze v případě podstatného porušení kupní smlouvy ze strany prodávajícího, za předpokladu, že kupující o tomto prodávajícího písemně vyrozuměl a poskytl mu přiměřenou lhůtu, ne kratší než 10 (deset) pracovních dnů, ke zjednání nápravy. 5.2.2. Ustanovení odst. 5.1.3 až 5.1.6 těchto obchodních podmínek upravující postup při odstoupení od kupní smlouvy se použijí na podnikatele obdobně.

5.2.3. Ostatní zákonné možnosti odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího – podnikatele jsou vyloučeny.

5.3. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího:

5.3.1. Kupující bere na vědomí, že prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od jejího uzavření, pokud došlo vlivem technické chyby e-shopu k chybnému zobrazení nabídky zboží a v návaznosti na to k uzavření kupní smlouvy za podmínek, za kterých ji prodávající zjevně nezamýšlel uzavřít – typicky v případech, kdy se na e-shopu v důsledku zobrazuje kupní cena zboží, která je zjevně nepřiměřeně nízká vzhledem k hodnotě zboží, aniž by bylo uvedeno, že se jedná o výprodej nebo slevovou akci, dále pokud se jedná o chybný přepočet ceny zboží do jiné měny, nebo v případě jiných chyb v nabídce zboží na e-shopu. V takovém případě prodávající kupujícího o nastalé situaci vyrozumí e-mailem. Kupní smlouva zaniká od počátku okamžikem doručení takového vyrozumění kupujícímu. Prodávající vrátí nejpozději do 30 (třiceti) dnů od odstoupení kupujícímu celou kupujícím zaplacenou cenu zboží. Další zákonné možnosti ukončení kupní smlouvy nebo odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího tímto nejsou dotčeny.

5.4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob přepravy a dodání zboží si zvolí kupující v objednávce podle možností nabízených prodávajícím v danou chvíli v e-shopu.

6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdá prodávající zboží kupujícímu, který je spotřebitelem, až jakmile zboží kupujícímu předá dopravce. Prodávající odevzdá zboží kupujícímu, který je podnikatelem, předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. V případě, že si kupující zboží osobně vyzvedne

u prodávajícího, prodávající splní svoji povinnost odevzdat zboží kupujícímu v okamžiku, kdy kupujícímu umožní nakládat se zbožím. Při dodání zboží příslušným přepravcem nebo poskytovatelem doručovacích služeb je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, nepoškozenost obalu) podle kupní smlouvy a dokladu od přepravce.

6.5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které je zjevně poškozené, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že do zásilky bylo neoprávněně vniknuto, resp., že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na zásilce vidět, že byla vystavena působení vlivům počasí nebo vody). Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce přesto převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a bez zbytečného odkladu je oznámit prodávajícímu na kontaktním e-mailu uvedeném níže. Prodávající doporučuje pořídit zároveň fotodokumentaci balíku a/nebo poškozeného obalu.

6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. DODACÍ PODMÍNKY

7.1. Zboží je doručováno jen na adresy v rámci Evropské unie, a to hlavně do České a Slovenské republiky.

7.2. Objednávky jsou prodávajícím vyřizovány bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž zboží označené jako „skladem“ je dodáváno v předpokládaných lhůtách uvedených v rozhraní e-shopu, které počínají běžet okamžikem uzavření kupní smlouvy v případě platby v hotovosti na dobírku, respektive po připsání platby na účet prodávajícího podle čl. 4 obchodních podmínek. Předpokládané dodací lhůty jsou uvedené v pracovních dnech. V případě bezhotovostní platby prodávající neodesílá zboží kupujícímu dříve než před přijetím platby ceny dle objednávky.

7.3. Zboží, u kterého je uvedeno „není skladem“, není možné objednat přes e-shop, ale kupující se může na jeho dostupnost dotázat prodávajícího e-mailem a ten jej bude informovat o jeho dostupnosti a možnosti uzavřít kupní smlouvu prostřednictvím e-mailové objednávky.

7.4. Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním zboží, může kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující, který je spotřebitelem, poskytl. Kupující, který je spotřebitelem, může od kupní smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření kupní smlouvy anebo kupující, který je spotřebitelem, sdělil prodávajícímu před uzavřením kupní smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, který je spotřebitelem, všechna peněžitá plnění, která kupujícího, který je spotřebitelem, podle kupní smlouvy uhradil.

8. JAKOST ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ

8.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, za to, že zboží při jeho převzetí kupujícím nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že zboží:

8.1.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným

ujednaným vlastnostem,

8.1.2. je vhodné k účelu, pro který je kupující, požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

8.1.3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

8.2.1. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

8.2.2. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující, rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

8.2.3. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu a jiných pokynů k použití, které může kupující, rozumně očekávat, a

8.2.4. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy. 8.3. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 8.2.2, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv. 8.4. Odstavec 8.2 se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího, před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Pokud zboží nemá vlastnosti podle čl. 8 těchto obchodních podmínek (zejm. podle odst. 8.1 a odst. 8.2), má vadu. Kupující může vytknout vadu, která se vyskytne u zboží v době dvou let od převzetí.

9.2. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

9.3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží:

9.3.1. pokud vadu sám způsobil,

9.3.2. při opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

9.4. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat:

9.4.1. dodání nového zboží bez vady nebo

9.4.2. opravu zboží,

ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

9.5. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

9.6. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.

9.7. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud: 9.7.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s odst. 9.5 a 9.6,

9.7.2. se vada projeví opakovaně,

9.7.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

9.7.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v době 30 dní od uplatnění reklamace nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

9.8. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel.

9.9. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

9.10. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

9.11. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu výrobku, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto výrobků je použit symbol otevřené nádobky na výrobek, uvnitř kterého je údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření používat. Např. Je-li v symbolu otevřené nádobky uvedeno 12M, znamená to, že výrobek je nutné spotřebovat do 12-ti měsíců od jeho otevření.

10. POSTUP UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

10.1. Kupující uplatní reklamaci u prodávajícího prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady nebo jiného problému.

10.2. V oznámení o reklamaci je kupující povinen uvést své kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace (tj. jaká práva z vadného plnění uplatňuje). Pro tyto účely může kupující využít vzor reklamačního listu, který je přílohou těchto obchodních podmínek.

10.3. Kupující je povinen předložit prodávajícímu spolu s reklamací reklamované zboží a doklad o zakoupení zboží u prodávajícího (typicky fakturu, daňový nebo jiný doklad o nákupu). Pokud kupující zboží zasílá prodávajícímu přepravní službou, je povinen zabalit zboží tak, aby předešel jakémukoli poškození při přepravě, a to spolu s veškerým příslušenstvím a dokumentací, které byly součástí originálního balení zboží. Prodávající nebude akceptovat zásilky zaslané na dobírku.

10.4. Prodávající vydá kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. 10.5. Reklamace zboží včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující, který je spotřebitelem, o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím, který je spotřebitelem, nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty k vyřízení reklamace může kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Reklamace zboží včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující, který je podnikatelem, o tom musí být informován nejpozději do 50 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím, který je podnikatelem, nedohodne na delší lhůtě.

10.6. Prodávající vydá kupujícímu po vyřízení reklamace reklamované zboží a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

10.7. Případná záruka poskytovaná prodávajícím se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si zboží vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje.

10.8. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na reklamaci, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Kupující zašle požadavek na úhradu nákladů na e-mailovou adresu uvedenou níže v těchto obchodních podmínkách. Do e-mailu uvede číslo reklamace, číslo účtu a přiloží doklady o vynaložení požadovaných nákladů (např. podací lístky nebo jiné doklady). O účelnosti vynaložení nákladů kupujícím rozhoduje prodávající.

10.9. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu zboží nebo její část.

10.10. Pro účely uplatňování reklamace je kupující povinen využít některý z následujících kontaktů: 10.10.1. e-mail: info%z%pulo.cz,

10.10.2. adresa skladu, doručovací adresa a adresa pro případ požadavku na opravu zboží: společnost RADENAVI s.r.o., Nádražní 397, 58001 Havlíčkův Brod,

10.11. Prodávající bude kupujícího kontaktovat způsobem, který kupující využil ke komunikaci s prodávajícím, nebo na kontaktní údaje uvedené v kupní smlouvě nebo v uživatelském účtu na e-shopu prodávajícího.

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

11.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí vzniku škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, případně nepřevezme-li kupující zboží, ačkoli mu prodávající umožnil s ním nakládat.

11.2. Prodávající nenese odpovědnost za užívání zboží způsobem, který neodpovídá účelovému určení zboží, nebo které je v rozporu s instrukcemi k použití daného zboží poskytnutými prodávajícím. Prodávají též neodpovídá za případnou škodu nebo vady zboží vzniklé v důsledku užívání zboží takovým nesprávným způsobem.

11.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

11.4. V případě, že prodávající není schopen plnit řádně a včas kupní smlouvu z důvodu zásahu vyšší moci (jakožto mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli prodávajícího), bude o tom kupujícího bez zbytečného odkladu informovat. Veškeré lhůty k plnění prodávajícího se prodlužují o dobu, po kterou překážka vyšší moci trvá. Ustanovení § 2913 Občanského zákoníku tímto není dotčeno.

11.5. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány prodávajícím v elektronické formě. Kupujícímu je poskytnuto e-mailové potvrzení o uzavření kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek, příp. může k uzavřeným kupním smlouvám přistupovat skrze uživatelský účet na e-shopu.

12. UŽÍVÁNÍ A PROVOZ E-SHOPU

12.1. E-shop, včetně jeho obsahu a software zajišťujícího jeho chod, jsou nehmotnými statky chráněnými zákonem, především jako autorská díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění, případně jako jiné nehmotné statky chráněné zákonem.

12.2. Kupující je e-shop a další chráněné statky v něm obsažené užívat pouze po dobu, k účelům, v rozsahu a způsoby nezbytnými k užívání e-shopu v souladu s těmito obchodními podmínkami (tj. k uskutečňování nákupů, prohlížení zboží, registraci a užívání uživatelského účtu dle obchodních podmínek). Kupující není oprávněn e-shop ani jeho obsah užít zejména ke komerčním účelům (ať už ve vlastní prospěch nebo v prospěch třetí osoby). Kupující není oprávněn poskytovat jakékoli podlicence třetím osobám ani postoupit licenci na třetí osobu. Kupující nesmí do e-shopu ani jeho obsahu jakkoli zasahovat, upravovat jej, provádět dekompilaci, spojit jej s jiným dílem nebo jej zařadit do díla souborného.

12.3. Prodávající vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby byl e-shop dostupný a funkční. Kupující však bere na vědomí, že e-shop nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. třetích osob. Kupujícímu v případě nedostupností či nefunkčností e-shopu nevznikají žádné nároky z vadného plnění nebo na náhradu újmy.

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1. Informace o zpracování osobních údajů kupujícího nebo osob jednajících za kupujícího v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy naleznete v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ který je dostupný na zde.

14. ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

14.1. V případě, že dojde mezi kupujícím, který je spotřebitelem, a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz

14.2. K mimosoudnímu řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

15. PODPORA

15.1. Kupující může kontaktovat prodávajícího za účelem řešení funkčnosti e-shopu, zejména v případech, kdy jsou e-shop nebo jeho dílčí funkce nefunkční nebo nedostupné. Pro kontaktování prodávajícího v těchto případech využijte:

15.1.1. Telefonní linku: 721 685 123, 724 329 688;

15.1.2. E-mailový kontakt: info%z%pulo.cz

15.2. Prodávající bude kupujícího informovat o výsledku řešení jeho požadavku způsobem, který kupující využil ke kontaktu.

16. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

16.1. Všechna oznámení mezi kupujícím a prodávajícím, která se vztahují k těmto obchodním podmínkám, ke kupní smlouvě nebo registraci, příp. která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen i pokud je oznámení zasláno v elektronické podobě jako příloha e-mailové zprávy ve formátu PDF prostřednictvím následujících kontaktů:

16.1.1. kontaktní údaje prodávajícího: e-mail: info%z%pulo.cz, telefonní číslo: 721 685 123, 724 329 688,

16.1.2. kontaktní e-mail kupujícího uvedený v objednávce či uživatelském účtu.

16.2. Kupující a prodávající se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat (tj. aktualizují své údaje v uživatelském účtu) nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů.

16.3. Veškeré faktury budou zasílány elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, resp. uživatelském účtu

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna v rozhraní e-shopu a informace o tomto doplnění a/či změně bude registrovaným kupujícím také zaslána na jeho kontaktní e-mail uvedený v uživatelském účtu. Ke dni účinnosti nového znění obchodních podmínek pozbývá předchozí znění obchodních podmínek účinnosti. V případě, že se změnami kupující nesouhlasí, má právo uživatelský účet kdykoliv zrušit. Změny obchodních podmínek nemají vliv na kupní smlouvy uzavřené ještě za účinnosti původních obchodních podmínek.

17.2. Tyto obchodní podmínky a veškeré právní poměry z nich vyplývající, včetně kupní smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.

17.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

17.4. Kupující souhlasí, že prodávající má právo postoupit na třetí osobu kupní smlouvu či její část.

17.5. Prodávající může kdykoli bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách.

17.6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 6. 2023.